fbpx

Polityka
prywatności

Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej opex.com.pl jest OPEX SA, adres siedziby: ul. Ozimska 153, Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034624, NIP: 754-033-51-10, REGON: 530530130, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 578 000 zł, adres poczty elektronicznej: opex@opex.com.pl, dalej „Administrator”, będącą jednocześnie Usługodawcą.
 2. W sprawach dotyczących realizacji praw osób w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kontakt z powołanym przez Opex SA Inspektorem Ochrony Danych na adres iod@opex.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnienia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO);
  • prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.1.b RODO)
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO);
  • marketingowych, statystycznych oraz określenia preferencji w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych poprzez akceptację dobrowolnych plików cookies (art. 6.1.a RODO).
 2. W razie skorzystania z formularza kontaktowego lub wysłania wiadomości w sprawie pracy przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  • imię i nazwisko,
  • firma,
  • adres e-mail,
  • ewentualne inne dane podane przez państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

§3 ODBIORCY DANYCH

 1. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
 2. W ramach obsługi strony internetowej korzystamy z usług platform opisanych szczegółowo w Ustawieniach plików cookies. Tym samym, w pewnych przypadkach (opisanych w Ustawieniach plików cookies) dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską na podstawie Państwa zgody (art. 6.1.a RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6.1.f RODO).

§4 PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. Państwa dane przetwarzane do celu prowadzenia działań rekrutacyjnych przesłane przez formularz w zakładce Praca, będą u nas procesowane przez okres trwania procesu rekrutacji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jego rezultaty albo zasilą bazę naszych pracowników i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte do 3 miesięcy, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

§5 PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (Ustawienia plików cookies). Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu skorzystać z Ustawień plików cookies. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Wyrażając zgodę na przetwarzanie marketingowych plików cookies będą Państwo podlegali profilowaniu, którego celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej (zgodnie z informacjami zawartymi w Ustawieniach plików cookies).
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego administratora na adres opex@opex.com.pl lub do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@opex.com.pl.

§6 PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych na stronie plików cookies oraz możliwość zarządzania preferencjami w zakresie plików cookies znajdą Państwo w Ustawieniach plików cookies.